Information om byte av 3PL

Onemed är ny leverantör av förbrukningsmaterial till sjukvården och tandvården i Region Sörmland, Region Dalarna, Region Uppsala, Region Västmanland och Region Örebro. Införandet har skett successivt och nu återstår bara Region Uppsala att byta från Apotekstjänst vilket sker 22/11.

Den största risken i samband med bytet av leverantör är att vården överbeställer material genom att beställa extra volymer. Det kan skapa brist i systemet eftersom det är samma tillverkare som levererar både till nuvarande leverantör, Apotekstjänst, och till Onemed.

– Vi har tagit lärdom av de leveransproblem som uppstod förra gången vi bytte leverantör och infört en rad åtgärder för att säkra tillgången till material inför övergången. Bland annat kommer den nya leverantören Onemed hålla fyra veckors normal förbrukning som säkerhetslager, förklarar Jonas Arvidsson, förvaltningschef för Varuförsörjningen. Under hela november kommer också Apotekstjänst ha fullt lager och bemanning. 

Riskerar att bidra till brist
– Den senaste tiden har vissa regioner fått signaler om att verksamheter har börjat beställa mer än vanligt av förbrukningsmaterial, säger Jonas Arvidsson. Det kan få stora konsekvenser om verksamheter fortsätter att beställa mer än normalt eftersom det innebär att vi själva riskerar att bidra till att skapa brist på material.

Lagernivåerna hos Onemed och Apotekstjänst följs upp regelbundet för att regionerna ska kunna upptäcka och åtgärda eventuella avvikelser i tid.

Beredskap för störningar behövs
Vissa produkter saknas redan idag, vilket inte beror på bytet av leverantör utan på störningar hos den leverantör som levererar till 3PL-lagret.

– Vi har en mycket bättre beredskap inför bytet denna gång, samtidigt bör alla vara medvetna om att övergången till en ny leverantör kan medföra vissa leveransstörningar. Då är det viktigt att man som beställare inte agerar på ett sätt som ytterligare riskerar att öka på störningarna, t ex genom att lägga nya beställningar på samma material, säger Jonas Arvidsson.

Förändring med anledning av ny leverantör, Onemed, från 231001.

I samband med byte av leverantör kommer fabrikstillverkade engångsprodukter som tidigare benämnts höggradigt rena levereras tillsammans med andra rena produkter.

Detta anses acceptabelt med anledning av ren och kontrollerad miljö hos leverantören. Detta är också en praktisk konsekvens av att begreppet ”höggradigt rent” är på väg bort.

Begreppet ”höggradigt rent” har endast funnits i Sverige. Då Sverige håller på att anpassa sig till internationella riktlinjer råder det i dagsläget en viss begreppsförvirring.

I regionen rekommenderas, vid osäkerhet, att i första hand ersätta höggradigt rena engångsprodukter med sterila produkter.

Ingen förändring kommer ske avseende sterilt material, levereras separat enligt trelagersprincipen precis som tidigare.

Avs: OneMed i samråd med vårdhygien i Region Uppsala

Kundtjänst