Prisjustering avtalade leverantörer

Prisjustering ska ske i enlighet med gällande avtalsvillkor. 

Avtalsleverantören äger ej rätt att ändra priser utan skriftligt godkännande från Varuförsörjningen.

Begäran om prisjustering för avtal som innehåller prisjusteringsklausul med indexreglering som grund

Mallen Prisjusteringsbegäran indexreglering fylls i och skickas till upphandling@varuforsorjningen.se för rimlighetsbedömning och eventuellt godkännande.

Begäran ska inkomma minst sex veckor innan den tidpunkt prisjusteringen avses träda i kraft.

Önskat datum för införande av prisjustering kan komma att förskjutas på grund av schemalagda datum för PRICAT-export ut till regionernas system.

Ofullständiga underlag administreras inte.

Begäran om prisjustering för avtal som innehåller prisjusteringsklausul med ökade kostnader som grund

Mallen Prisjusteringsbegäran fylls i och skickas till upphandling@varuforsorjningen.se för rimlighetsbedömning och eventuellt godkännande.

Begäran ska inkomma minst sex veckor innan den tidpunkt prisjusteringen avses träda i kraft.

Önskat datum för införande av prisjustering kan komma att förskjutas på grund av schemalagda datum för PRICAT-export ut till regionernas system.

Ofullständiga underlag administreras inte.

Begäran om valutajustering för avtal som innehåller valutajusteringsklausul

Mallen Valutajusteringsbegäran fylls i och skickas till upphandling@varuforsorjningen.se för godkännande.

Begäran ska inkomma minst sex veckor innan den tidpunkt prisjusteringen avses träda i kraft.

Önskat datum för införande av prisjustering kan komma att förskjutas på grund av schemalagda datum för PRICAT-export ut till regionernas system.

Ofullständiga underlag administreras inte.

Prisjusteringsunderlag

Ingen retroaktiv prissättning sker utan gäller endast framtida försäljning från datumet då fastprisperioden löpt ut.
Prisjusteringsbegäran ska tydligt redovisa vilken del och hur stor andel i procent av det totala priset för produkten som är direkt påverkad.

Vi efterfrågar inte sammansättningen av avtalsleverantörens prissättning utan endast den del som
berörs av den åberopade förändringen.

Prisjusteringsbegäran styrks med fakturor eller dokument utfärdade av råvaruleverantör och/eller underleverantör samt specificerad med procentuell uppdelning av ändringarna på t ex råvaror, material, arbetskostnader och transporter.

Eventuell prisökning ska bero på faktisk kostnadsökning, vilken inte får vara orsakad av avtalsleverantören.

Exempel:
Om exempelvis oljepriserna gått upp med 10% och påverkar plasten i produkten som utgör 60% av hela produkten så blir höjningen 10% på dem 60%.
Detta resulterar i en höjning av totalpriset med 6%.

Justeringen räknas ut enligt nedan:
A: Nu gällande pris per artikel: ex 100kr
B: Andel av priset som påverkas: ex 60%
C: Justeringen i procent som begärs: ex 10%
D: Justeringen uträknad i kr ex 6kr
E: Nytt pris ex 106kr
F: Justeringen i % ex 106/100 = 6%

A x B = Del som påverkas i kr
A x B x C = D (Justeringen för delen som påverkas i kr, ex 6kr)
A + D = E Nytt pris! (ex 100kr + 6kr = 106kr)
F = E / A (ex 106/100 = 6%)

Support